Admin1

Eposta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Admin1

Ortakaraören Mh.den Fahrettin eşi Firdevsi Yıldırımoğlu vefat etmiştir. Cenazesi öğleyin S.harun Camii’nde kılınacaktır.

Yaş.90

Damadı.Erol Sevinç 05323376724

AKARYAKIT VE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI

SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt Ve Akaryakıt Ürünleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/503116

1-İdarenin

a) Adresi

:

HACISEYITALI MH 233 SK 3 42370 seydişehir SEYDİŞEHİR/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3325823428 - 3325822211

c) Elektronik Posta Adresi

:

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

450.000 Litre Motorin, 20.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan), 25.000 Litre Lpg (Otogaz) Ve 1.000 Litre Gazyağı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İdarenin Yakıt Depoları Ve İş Makinelerinin Bulunduğu Yerler Olup, Motorin, Kurşunsuz Benzin Ve Gaz Yağı Seydişehir Belediyesi Makine Parkı Amirliğine, LPG İse Belediyemiz Makine Parkı Amirliğinde LPG Deposu Bulunmaması Nedeni İle Yüklenicinin Kendisine ait Veya İlçe Sınırlar İçerisinde göstereceği Anlaşmalı Olduğu LPG İstasyonundan Perakende Olarak Litre Bazında Alınacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından sonra 01.01.2018 tarihinde işe başlanılacak olup, 31/12/2018 tarihinde ise söz konusu iş tamamlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Seydişehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

:

17.11.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

A) İstekli Bir "Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" İse ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Verilmiş Teklif Sahibinin Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Olduğunu Gösteren Belgeyi,

B) İstekli Bir " Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " İse ; Teklif Sahibinin Bayisi Olduğu Kuruluşdan Verilmiş " Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi Olduğuna Dair Bayilik Yazısı Veya  Bayilik Sözleşmesini,

C) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik Yapmak Üzere Verilmiş Olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Seydişehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Seydişehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bilal MERNEKLİ

                                                                                                                 Belediye Başkanı a.

                                                                                                               Belediye Başkan Yrd.

Kızılcalar mh.den Kuranlı Kara Mehmet oğlu İsmail Karakaya vefat etmiştir. Cenazesi öğleyin Seyitharun Camii’nde kılınacaktır.

Yaş.80

Oğlu.Hacı Mehmet Karakaya 05359387114

            İlçemiz Uygulama İmar Planının Keçikapı, Ulukapı, Hacıseyitali ve Kızılcalar mahallelerinin  bir kısmını kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı revizyonu Seydişehir Belediye Meclisinin 04.08.2017/115 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2017 gün ve 911 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu 06.10.2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur. 06.10.2017

BÖLGE2 ASKI 09.10

Haritayı PDF olarak buradan indirebilirsiniz

            İlçemiz Uygulama İmar Planının 19K-2C paftasında, Kızılcalar Mh. 1242 adanın bütünü için hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2017 gün ve 814 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 15.09.2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur. 15.09.2017

12042adaipd

İlçemiz Uygulama İmar Planının 19K-4C (1 adet trafo), 19K-2A (1 adet trafo) ve 19K-1B (2 adet trafo) paftalarında hazırlanan ve belediye meclisimizin 09.06.2017/93 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliklerinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 gün ve 680 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 15.09.2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur. 15.09.2017

SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada/parsel ve adresleri yazılı olan taşınmazlar, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık artırma ihale usulü ile satılacak ve kiraya verilecektir.

2- İhale, 09.10.2017 Pazartesi günü saat 10.00’ da başlayıp aşağıda çizelgede yazılı olan gün ve saatlerde Encümen huzurunda, Belediye Meclis Odası ve Belediye Düğün Salonunda yapılacaktır. İhalenin herhangi bir nedenle yapılmaması halinde ihale Bir hafta sonra aynı yer, gün ve saatte yapılacaktır.

3- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde, mesai saatleri içerisinde satın alınıp görülebilir.

4- Belediyemiz Encümeni (İhale komisyonu) İhaleyi Haddi Layık bulmadığı takdirde yapıp yapmamakta veya bir başka tarihe ertelemekte tamamen serbesttir.

Bilal MERNEKLİ

Belediye Başkanı a.

Belediye Bşk.Yrd.

 

09.10.2017 TARİHİNDE SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

Mahallesi

Ada/Parsel

Cinsi

Alanı (m2)

İmar durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Tutarı

İhale

Saati

Taraşçı

294/1

Arsa

61.295,74

Termal Tesis Alanı

459.718,00 TL

13.792,00 TL

10,10

Ketenli

/2227

Arsa

145,00

Bitişik Nizam 2 kata İmarlı

3.625,00 TL

110,00 TL

10,20

 

 

09.10.2017 TARİHİNDE KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR

Taşınmazların Adresleri

Cinsi

Aylık Kira Bedeli

Geçici Teminat

İhale Saati

Ulukapı Mahallesi Necati KALAYCIOĞLU Caddesi No:190 adresinde bulunan Soğuk Hava Deposu

Soğuk Hava Deposu

2.300,00 TL/AY

2500,00 TL

10,30

Alaylar 1 Mahallesi 497 ada 416 parselin 100 m2 lik kısmı. Devlet Hastanesi karşısı (krokisinde 1.Bölüm)

Büfe Yeri

250,00 TL/AY

270,00 TL

10,40

Alaylar 1 Mahallesi 497 ada 416 parselin 100 m2 lik kısmı. Devlet Hastanesi karşısı (krokisinde 2.Bölüm)

Büfe Yeri

250,00 TL/AY

270,00 TL

10,45

Alaylar 1 Mahallesi 497 ada 416 parselin 100 m2 lik kısmı. Devlet Hastanesi karşısı (krokisinde 3.Bölüm)

Büfe Yeri

250,00 TL/AY

270,00 TL

10,50

Alaylar 1 Mahallesi 497 ada 416 parselin 100 m2 lik kısmı. Devlet Hastanesi karşısı (krokisinde 4.Bölüm)

Büfe Yeri

250,00 TL/AY

270,00 TL

10,55

Alaylar 1 Mahallesi 497 ada 416 parselin 100 m2 lik kısmı. Devlet Hastanesi karşısı (krokisinde 5.Bölüm)

Büfe Yeri

250,00 TL/AY

270,00 TL

11,00

Alaylar 1 Mahallesi 497 ada 416 parselin 100 m2 lik kısmı. Devlet Hastanesi karşısı (krokisinde 6.Bölüm)

Büfe Yeri

250,00 TL/AY

270,00 TL

11,05

Alaylar 1 Mahallesi 497 ada 416 parselin 100 m2 lik kısmı. Devlet Hastanesi karşısı (krokisinde 7.Bölüm)

Büfe Yeri

250,00 TL/AY

270,00 TL

11,10

Alaylar 1 Mahallesi 497 ada 416 parselin 100 m2 lik kısmı. Devlet Hastanesi karşısı (krokisinde 8.Bölüm)

Büfe Yeri

250,00 TL/AY

270,00 TL

11,15

Alaylar 1 Mahallesi 497 ada 416 parselin 100 m2 lik kısmı. Devlet Hastanesi karşısı (krokisinde 9.Bölüm)

Büfe Yeri

250,00 TL/AY

270,00 TL

11,20

Alaylar 1 Mahallesi 497 ada 416 parselin 100 m2 lik kısmı. Devlet Hastanesi karşısı (krokisinde 10.Bölüm)

Büfe Yeri

250,00 TL/AY

270,00 TL

11,25

                                  

    

10.10.2017 TARİHİNDE KİRAYA VERİLECEK KETENLİ MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR

MEVKİİ

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

DEKAR M2 FİYATI

MUHAMMEN BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNATI

Irmakbaşı

1280

179,00 m2

 Tarla

35,00 TL

19,00 TL

1,00 Tl.

Dere

1127

858,00 m2

 Tarla

35,00 TL

91,00 TL

3,00 Tl.

Karabalçık

936

515,00 m2

 Tarla

35,00 TL

55,00 TL

3,00 Tl.

Hızırilyas

1661

503,00 m2

 Tarla

35,00 TL

53,00 TL

2,00 Tl.

İliköğre

1675

1.171,00 m2

 Tarla

50,00 TL

176,00 TL

10,00 Tl.

İlköğre

1680

 1.014,00  m2

 Tarla

50,00 TL

152,00 TL

5,00 Tl.

İliköğre

1696

721,00 m2

 Tarla

35,00 TL

76,00 TL

3,00 Tl.

İliköğre

1762

578,00 m2

 Tarla

35,00 TL

61,00 TL

2,00 Tl.

Dere

1035

   505,00 m2

 Tarla

35,00 TL

54,00 TL

2,00 Tl.

Hüyühardı

1841

727,00 m2

 Tarla

35,00 TL

77,00 TL

3,00 Tl.

Hüyükardı

1897

1.263,00 m2

 Tarla

50,00 TL

190,00 TL

6,00 Tl.

İliköğre

1985

980,00 m2

 Tarla

35,00 TL

103,00 TL

4,00 Tl.

Dere

1110

3.090,00 m2

 Tarla

50,00 TL

464,00 TL

15,00 Tl.

Gölenze

2093

990,00 m2

 Tarla

35,00 TL

104,00 TL

4,00 Tl.

Asarardı

2598

1.597,52 m2

 Tarla

50,00 TL

240,00 TL

10,00 Tl.

Asarardı

2599

1.437,77 m2

 Tarla

50,00 TL

216,00 TL

7,00 Tl.

Asarardı

2608

1.578,03 m2

 Tarla

50,00 TL

237,00 TL

8,00 Tl.

Asarardı

2611

4.694,13 m2

 Tarla

50,00 TL

705,00 TL

25,00 Tl.

Kudreşe

3032

14.076,93 m2

 Tarla

50,00 TL

2.112,00 TL

65,00 Tl.

Çorakkıyısı

2730

1.627,37 m2

 Tarla

50,00 TL

245,00 TL

10,00 Tl.

Çorakkıyısı

2780

1.832,94 m2

 Tarla

50,00 TL

275,00 TL

10,00 Tl.

Çorakkıyısı

2781

1.589,88 m2

 Tarla

50,00 TL

239,00 TL

10,00 Tl.

Çorakkıyısı

2782

2.231,41 m2

 Tarla

50,00 TL

335,00 TL

11,00 Tl.

Çorakkıyısı

2814

  3.867,33 m2

 Tarla

50,00 TL

581,00 TL

20,00 Tl.

Çorakkıyısı

2839

2.371,71 m2

 Tarla

50,00 TL

356,00 TL

11,00 Tl.

Tınasbucağı

2879

2.493,41m2

 Tarla

50,00 TL

375,00 TL

12,00 Tl.

Tınasbucağı

2886

1.621,48 m2

 Tarla

50,00 TL

244,00 TL

10,00 Tl.

Tuzla

2983

   525,70 m2

 Tarla

35,00 TL

56,00 TL

2,00 Tl.

Çorakıyısı

2848

2.177,31 m2

 Tarla

50,00 TL

327,00 TL

10,00 Tl.

Tınasbucağı

2914

3.440,00 m2

 Tarla

50,00 TL

172,00 TL

6,00 Tl.

Tınasbucağı

2915

3.022,77 m2

 Tarla

50,00 TL

454,00 TL

15,00 Tl.

Gözetardı

3286

2.221,88 m2

 Tarla

50,00 TL

334,00 TL

11,00 Tl.

Gözetardı

3297

4.408,41 m2

 Tarla

50,00 TL

662,00 TL

20,00 Tl.

Gözetardı

3307

2.018,36 m2

 Tarla

50,00 TL

303,00 TL

10,00 Tl.

Gözetardı

3318

3.522,37 m2

 Tarla

50,00 TL

530,00 TL

16,00 Tl.

Gözetardı

3323

1.621,66 m2

 Tarla

50,00 TL

244,00 TL

10,00 Tl.

Gözetardı

3324

2.802,87 m2

 Tarla

50,00 TL

421,00 TL

15,00 Tl.

Şabanın Taşı

3194

5.182,29 m2

 Tarla

50,00 TL

778,00 TL

25,00 Tl.

Şabanın Taşı

3207

1.944,98 m2

 Tarla

50,00 TL

292,00 TL

10,00 Tl.

Şabanın Taşı

3211

3.749,60 m2

 Tarla

50,00 TL

563,00 TL

17,00 Tl.

Karasubaşı

3241

7.213,68 m2

 Tarla

50,00 TL

1.083,00 TL

35,00 Tl.

Çıralı

3834

1.295,56 m2

 Tarla

50,00 TL

195,00 TL

6,00 Tl.

Çıralı

3892

2.448,44 m2

 Tarla

50,00 TL

368,00 TL

12,00 Tl.

Çıralı

3895

2.531,19 m2

 Tarla

50,00 TL

380,00 TL

12,00 Tl.

Dolayı

2374

540,00 m2

 Tarla

35,00 TL

57,00 TL

2,00 Tl.

Dolayı

2421

723,00 m2

 Tarla

35,00 TL

76,00 TL

3,00 Tl.

Dolayı

2424

404,00 m2

 Tarla

35,00 TL

43,00 TL

2,00 Tl.

Dolayı

2432

77,00 m2

 Tarla

35,00 TL

9,00 TL

1,00 Tl.

Dolayı

2447

982,00 m2

 Tarla

35,00 TL

104,00 TL

4,00 Tl.

Kumdere

2498

1.377,59 m2

 Tarla

50,00 TL

207,00 TL

7,00 Tl.

Kumdere

2504

735,00 m2

 Tarla

35,00 TL

78,00 TL

3,00 Tl.

Evliyan

4224

  1.911,23 m2

 Tarla

50,00 TL

287,00 TL

10,00 Tl.

Evliyan

4227

1.896,79 m2

 Tarla

50,00 TL

285,00 TL

10,00 Tl.

Kavakyazısı

4470

1.797,80 m2

 Tarla

50,00 TL

270,00 TL

10,00 Tl.

Kavakyazısı

4433

1.413,32 m2

 Tarla

50,00 TL

212,00 TL

7,00 Tl.

Kavakyazısı

4435

1.784,19 m2

 Tarla

50,00 TL

269,00 TL

10,00 Tl.

Kumdere

2533

1.131,29 m2

 Tarla

50,00 TL

170,00 TL

6,00 Tl.

Karasubaşı

3252

859,25 m2

 Tarla

35,00 TL

91,00 TL

3,00 Tl.

Dörttepeler

4520

1.674,04 m2

 Tarla

50,00 TL

252,00 TL

8,00 Tl.

Karabalçık

904

1.756,00 m2

 Tarla

50,00 TL

264,00 TL

8,00 Tl.

Civas

1163

2.525,00 m2

 Tarla

50,00 TL

379,00 TL

12,00 Tl.

Civas

1187

558,00 m2

 Tarla

35,00 TL

59,00 TL

2,00 Tl.

Civas

1189

462,00 m2

 Tarla

35,00 TL

49,00 TL

2,00 Tl.

Hızırilyas

1527

215,00 m2

 Tarla

35,00 TL

23,00 TL

1,00 Tl.

Değirmenönü

1225

1.120,00 m2

 Tarla

50,00 TL

168,00 TL

6,00 Tl.

Irmakbaşı

1311

1.208,00 m2

 Tarla

50,00 TL

182,00 TL

6,00 Tl.

Isıtmapınar

1361

477,00 m2

 Tarla

35,00 TL

51,00 TL

2,00 Tl.

Boğaz

3456

1.027,56 m2

 Tarla

50,00 TL

155,00 TL

5,00 Tl.

Boğaz

3499

1.324,23 m2

 Tarla

50,00 TL

199,00 TL

6,00 Tl.

Boğaz

3510

757,65 m2

 Tarla

35,00 TL

80,00 TL

3,00 Tl.

Boğaz

3573

1.673,63 m2

 Tarla

50,00 TL

252,00 TL

8,00 Tl.

10.10.2017 TARİHİNDE KİRAYA VERİLECEK KURAN MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR

MEVKİİ

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

DEKAR M2 FİYATI

MUHAMMEN BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNATI

Bağlar

325

7.200,00 m2

Tarla

200,00 TL

4.320,00 TL

130,00 Tl.

Bağlar

336

4.200,00 m2

Tarla

200,00 TL

2.520,00 TL

80,00 Tl.

Armutlar

358

5.700,00 m2

Tarla

200,00 TL

3.420,00 TL

105,00 Tl.

Armutlar

368

16.300,00 m2

Tarla

250,00 TL

12.225,00 TL

370,00 Tl.

Bağlar

613

  4.891,00 m2

Tarla

150,00 TL

2.202,00 TL

70,00 Tl.

Evleraltı

152

3.400,00  m2

Tarla

150,00 TL

1.530,00 TL

50,00 Tl.

Bağlar

188

2.038,00  m2

Tarla

175,00 TL

1.071,00 TL

35,00 Tl.

               

10.10.2017 TARİHİNDE KİRAYA VERİLECEK MURADİYE MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR

               

MEVKİİ

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

DEKAR M2 FİYATI

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNATI

Kabaağaç

379

13.184,00 m2

 Tarla

250.00TL

 9.888,00 Tl.

300,00 Tl.

Köycivarı

876

3.903,00 m2

 Tarla

100,00TL

    1.171,00 Tl.

40,00 Tl.

Kabaağaç

512

1.786,00 m2

 Tarla

125.00TL

    670,00 Tl.

25,00 Tl.

Kumözü

562

2.507,00 m2

 Tarla

150.00TL

    1.129,00 Tl.

35,00 Tl.

Belenardı

1052

585,00 m2

 Tarla

100.00TL

      176,00 Tl.

6,00 Tl.

Köycivarı

990

2.375,00 m2

 Tarla

100.00TL

    713,00 Tl.

25,00 Tl.

Kızılçakır

1745

5.720,00 m2

 Tarla

150.00TL

    2.574,00 Tl.

80,00 Tl.

Kızılçakır

1657

3.021,00 m2

 Tarla

100.00TL

    907,00 Tl.

30,00 Tl.

Sarnıçaltı

715

4.692,00 m2

 Tarla

200.00TL

    2.816,00 Tl.

85,00 Tl.

Öziçi

2386

5.960,00 m2

 Tarla

150.00TL

    2.682,00 Tl.

85,00 Tl.

Topsöğüt

187/34

5.387,00 m2

 Tarla

150.00TL

    2.425,00 Tl.

75,00 Tl.

İkikanalarası

1899

9.346,25 m2

 Tarla

200.00TL

 5.608,00 Tl.

170,00 Tl.

Kızılçakır

503

8.898,00 m2

 Tarla

250.00TL

 6.674,00 Tl.

210,00 Tl.

Belenardı

1062

2.250,00 m2

 Tarla

125.00TL

    844,00 Tl.

30,00 Tl.

Belenardı

1029

14.350,00 m2

 Tarla

125.00TL

5.382,00 Tl.

165,00 Tl.

Köycivarı

991

14.825,00 m2

 Tarla

100.00TL

 4.448,00 Tl.

135,00 Tl.

Kızılçakır

1740

3.203,00 m2

 Tarla

100.00TL

    961,00 Tl.

30,00 Tl.

Kızılçakır

1742

7.828,00 m2

 Tarla

100.00TL

    2.349,00 Tl.

75,00 Tl.

Kızılçakır

1744

1.606,00 m2

 Tarla

100.00TL

    482,00 Tl.

15,00 Tl.  

Taraklıbükü

30

4.809,00 m2

 Tarla

250.00TL

 3.607,00 Tl.

110,00 Tl.

Köycivarı

1016

4.425,00 m2

 Tarla

100.00TL

    1.328,00 Tl.

45,00 Tl.

Kızılçakır

1659

3.367,00 m2

 Tarla

100.00TL

    1.011,00 Tl.

35,00 Tl.

Köycivarı

1283

1.012,00 m2

 Tarla

100.00TL

    304,00 Tl.

10,00 Tl.

Köycivarı

866

450,00 m2

 Tarla

100.00TL

    135,00 Tl.

5,00 Tl.

Köycivarı

1607

356,00 m2

 Tarla

100.00TL

    107,00 Tl.

5,00 Tl.

10.10.2017 TARİHİNDE KİRAYA VERİLECEK AŞAĞIKARAÖREN MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR

MEVKİİ

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

DEKAR M2 FİYATI

MUHAMMEN BEDEL(TL) 

GEÇİCİ TEMİNATI

Aşağımahalle

113

3.850,00 m2

Tarla

50,00 TL

578,00 TL

20,00 Tl.

Debergi boğazı

2096

4.325,00 m2

Tarla

50,00 TL

649,00 TL

20,00 Tl.

 

109/1

1.293,00 m2

Tarla

50,00 TL

194,00 TL

10,00 Tl.

 

110/1

2.445,00 m2

Tarla

50,00 TL

367,00 TL

15,00 Tl.

 

110/8

4.471,00 m2

Tarla

50,00 TL

671,00 TL

25,00 Tl.

 

121/2

1.849,00 m2

Tarla

50,00 TL

278,00 TL

10,00 Tl.

 

130/2

462,00 m2

Tarla

50,00 TL

70,00 TL

5,00 Tl.

Çayırlık

584

1.275,00 m2

Tarla

50,00 TL

192,00 TL

10,00 Tl.

Cevizler

501

7.625,00 m2

Tarla

50,00 TL

382,00 TL

12,00 Tl.

 

115/1

 424,00 m2

Tarla

50,00 TL

64,00 TL

2,00 Tl.

Sırtyerler

2555

2.050,00 m2

Tarla

50,00 TL

308,00 TL

10,00 Tl.

 

103/1

3.217,00 m2

Tarla

50,00 TL

483,00 TL

15,00 Tl.

 

104/11

 716,00 m2

Tarla

50,00 TL

108,00 TL

5,00 Tl.

 

107/1

2.409,00 m2

Tarla

50,00 TL

362,00 TL

11,00 Tl.

 

107/2

 33.467,00 m2

Tarla

50,00 TL

5.021,00 TL

155,00 Tl.

 

108/1

 735,00 m2

Tarla

50,00 TL

111,00 TL

5,00 Tl.

 

112/1

7.843,00m2

Tarla

50,00 TL

1.177,00 TL

55,00 Tl.

 

112/8

 694,00 m2

Tarla

50,00 TL

105,00 TL

5,00 Tl.

 

108/33

 2.407,00 m2

Tarla

50,00 TL

362,00 TL

15,00 Tl.

 

124/2

    3.818,00 m2

Tarla

50,00 TL

573,00 TL

20,00 Tl.

 

124/1

 4.708,00 m2

Tarla

50,00 TL

707,00 TL

25,00 Tl.

 

113/1

 44.666,00m2

Tarla

50,00 TL

6.700,00 TL

205,00 Tl.

Sırtyerler

2512

    4.850,00 m2

Tarla

50,00 TL

728,00 TL

25,00 Tl.

10.10.2017 TARİHİNDE KİRAYA VERİLECEK BAŞKARAÖREN MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR

MEVKİİ

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

DEKAR M2 FİYATI

MUHAMMEN BEDEL(TL) 

GEÇİCİ TEMİNATI

 

107/2

4.090,00 m2

Tarla

30,00 TL

369,00 TL

15,00 Tl.

Köyardı ve töskel

948

2.271,00 m2

Tarla

30,00 TL

205,00 TL

10,00 Tl.

 

116/9

17.184,00 m2

Tarla

30,00 TL

1.547,00 TL

50,00 Tl.

 

117/3

2.065,00 m2

Tarla

30,00 TL

186,00 TL

10,00 Tl.

 

117/5

10.501,00 m2

Tarla

30,00 TL

946,00 TL

30,00 Tl.

 

118/4

13.913,00 m2

Tarla

30,00 TL

1.253,00 TL

40,00 Tl.

 

102/1

920,00 m2

Tarla

30,00 TL

83,00 TL

5,00 Tl.

 

109/3

7.797,00 m2

Tarla

30,00 TL

702,00 TL

25,00 Tl.

 

114/4

 554,00 m2

Tarla

30,00 TL

50,00 TL

2,00 Tl.

 

119/11

4.564,00 m2

Tarla

30,00 TL

411,00 TL

15,00 Tl.

 

115/8

763,00 m2

Tarla

30,00 TL

69,00 TL

3,00 Tl.

10.10.2017 TARİHİNDE KİRAYA VERİLECEK ORTAKARAÖREN MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR

MEVKİİ

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

DEKAR M2 FİYATI

MUHAMMEN BEDEL(TL) 

GEÇİCİ TEMİNATI

Kökez

2686

1.500,00 m2

 Tarla

50,00 TL

225,00 TL

10,00 Tl.

 

292/17

323,00 m2

 Tarla

50,00 TL

49,00 TL

2,00 Tl.

 

289/7

835,00 m2

 Tarla

50,00 TL

126,00 TL

5,00 Tl.

 

288/7

29,00 m2

 Tarla

50,00 TL

5,00 TL

1,00 Tl.

 

374/31

26.105,00 m2

 Tarla

50,00 TL

3.916,00 TL

120,00 Tl.

 

330/4

10.203,00  m2

 Tarla

50,00 TL

1.531,00 TL

50,00 Tl.

 

312/7

582,00 m2

 Tarla

50,00 TL

88,00 TL

3,00 Tl.

 

294/5

554,00 m2

 Tarla

50,00 TL

84,00 TL

3,00 Tl.

 

278/1

11.594,00 m2

 Tarla

50,00 TL

1.740,00 TL

55,00 Tl.

 

1954

1.630,00 m2

 Tarla

50,00 TL

245,00 TL

10,00 Tl.

 

305/11

6.887,00 m2

 Tarla

50,00 TL

1.034,00 TL

35,00 Tl.

Cevizler

4751

1.337,00 m2

 Tarla

50,00 TL

201,00 TL

10,00 Tl.

Cevizler

4727

1.000,00 m2

 Tarla

50,00 TL

150,00 TL

5,00 Tl.

 

304/14

1.576,00 m2

 Tarla

50,00 TL

237,00 TL

10,00 Tl.

Kızıltaş

4571

1.475,00 m2

 Tarla

50,00 TL

222,00 TL

10,00 Tl.

 

375/7

20.734,00 m2

 Tarla

50,00 TL

3.111,00 TL

95,00 Tl.

 

322/17

1.964,00 m2

 Tarla

50,00 TL

295,00 TL

10,00 Tl.

 

302/6

272,00 m2

 Tarla

50,00 TL

41,00 TL

2,00 Tl.

Yalman

2554

1.175,00 m2

 Tarla

50,00 TL

177,00 TL

10,00 Tl.

Yalman

2551

650,00 m2

 Tarla

50,00 TL

98,00 TL

3,00 Tl.

 

316/24

990,00 m2

 Tarla

50,00 TL

149,00 TL

5,00 Tl.

 

315/1

1.697,00 m2

 Tarla

50,00 TL

255,00 TL

10,00 Tl.

 

329/6

2.260,00 m2

 Tarla

50,00 TL

339,00 TL

15,00 Tl.

 

325/4

  188,00 m2

 Tarla

50,00 TL

29,00 TL

1,00 Tl.

 

313/14

894,00 m2

 Tarla

50,00 TL

135,00 TL

5,00 Tl.

 

285/20

127,00 m2

 Tarla

50,00 TL

20,00 TL

1,00 Tl.

 

281/1

1.685,00 m2

 Tarla

50,00 TL

253,00 TL

10,00 Tl.

Mezarbaşı

4654

   1.813,00 m2

 Tarla

50,00 TL

272,00 TL

10,00 Tl.

Mezarbaşı

4639

1.425,00 m2

 Tarla

50,00 TL

214,00 TL

10,00 Tl.

Mezarbaşı

4668

1.225,00 m2

 Tarla

50,00 TL

184,00 TL

6,00 Tl.

Kadı Yeri

5321

3.075,00 m2

 Tarla

50,00 TL

462,00 TL

15,00 Tl.

Kadı Yeri

5320

1.300,00 m2

 Tarla

50,00 TL

195,00 TL

10,00 Tl.

Kadı Yeri

5319

1.363,00 m2

 Tarla

50,00 TL

205,00 TL

10,00 Tl.

Kadı Yeri

5317

1.000,00 m2

 Tarla

50,00 TL

150,00 TL

5,00 Tl.

Bozlar

5152

1.445,00 m2

 Tarla

50,00 TL

217,00 TL

10,00 Tl.

                     10.10.2017 TARİHİNDE KİRAYA VERİLECEK TEPECİK MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR

MEVKİİ

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

DEKAR M2 FİYATI

MUHAMMEN BEDEL(TL) 

GEÇİCİ TEMİNATI

 

3579

3.898,85 m2

 Tarla

25,00 TL

293,00 TL

10,00 Tl.

Dülger

3578

1.063,32 m2

 Tarla

25,00 TL

80,00 TL

5,00Tl.

Dülger

3552

14.500,00 m2

 Tarla

25,00 TL

1.088,00 TL

35,00Tl.

Dülger

3551

15.500,00 m2

 Tarla

25,00 TL

1.163,00 TL

35,00Tl.

Körez

2125

  6.875,00 m2

 Tarla

25,00 TL

516,00 TL

20,00Tl.

            

 10.10.2017 TARİHİNDE KİRAYA VERİLECEK TOL MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR

MEVKİİ

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

DEKAR M2 FİYATI

MUHAMMEN BEDEL(TL) 

GEÇİCİ TEMİNATI

Dağyolu

671

5.275,00 m2

 Tarla

35,00 TL

554,00 TL

20,00 Tl.

Dağyolu

646

1.500,00 m2

 Tarla

35,00 TL

158,00 TL

5,00 Tl.

İkiyol Arası

1141

2.075,00 m2

 Tarla

35,00 TL

218,00 TL

10,00 Tl.

Dağyolu

787

3.375,00 m2

 Tarla

35,00 TL

355,00 TL

15,00 Tl.

Kırlar

1607

  2.450,00 m2

 Tarla

35,00 TL

258,00 TL

10,00 Tl.

İkiyol Arası

1165

  2.250,00 m2

 Tarla

35,00 TL

237,00 TL

10,00 Tl.

Dağyolu

399

  3.675,00 m2

 Tarla

35,00 TL

386,00 TL

15,00 Tl.

İkiyol Arası

1129

  825,00 m2

 Bahçe

35,00 TL

87,00 TL

5,00 Tl.

İkiyol Arası

605

  5.675,00 m2

 Tarla

35,00 TL

596,00 TL

20,00 Tl.

 

   10.10.2017 TARİHİNDE KİRAYA VERİLECEK MESUDİYE MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR

MEVKİİ

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

DEKAR M2 FİYATI

MUHAMMEN BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNATI

Deveci Yerleri

103/178

6.311,48 m2

Tarla

30,00 TL

569,00 TL

20,00 Tl.

Çayır

107/1

233,97 m2

Tarla

30,00 TL

22,00 TL

1,00 Tl.

Deveci Yerleri

102/46

3.533,79 m2

Tarla

30,00 TL

319,00 TL

10,00 Tl.

Yazı

101/167

2.288,42 m2

Tarla

30,00 TL

206,00 TL

10,00 Tl.

Yazı

101/6

306,92 m2

Tarla

30,00 TL

28,00 TL

1,00 Tl.

Yazı

101/58

3.240,48 m2

Tarla

30,00 TL

292,00 TL

10,00 Tl.

Yazı

101/30

3.874,76 m2

Tarla

30,00 TL

349,00 TL

15,00 Tl.

Yazı

101/29

851,02 m2

Tarla

30,00 TL

77,00 TL

5,00 Tl.

Yazı

101/27

1.970,75 m2

Tarla

30,00 TL

178,00 TL

10,00 Tl.

Yazı

101/169

 1.329,70 m2

Tarla

30,00 TL

120,00 TL

5,00 Tl.

Yazı

101/105

1.736,92 m2

Tarla

30,00 TL

157,00 TL

5,00 Tl.

Deveci Yerleri

102/17

1.424,25 m2

Tarla

30,00 TL

129,00 TL

5,00 Tl.

Yazı

101/113

 1.223,24 m2

Tarla

30,00 TL

111,00 TL

5,00 Tl.

Deveci Yerleri

102/13

1.173,57 m2

Tarla

30,00 TL

106,00 TL

5,00 Tl.

Çayır

106/1

 885,39 m2

Tarla

30,00 TL

80,00 TL

5,00 Tl.

Deveci Yerleri

103/148

 2.230,53 m2

Tarla

30,00 TL

201,00 TL

10,00 Tl.

Deveci Yerleri

103/117

1.580,85 m2

Tarla

30,00 TL

143,00 TL

5,00 Tl.

Deveci Yerleri

102/7

 1.448,18 m2

Tarla

30,00 TL

131,00 TL

5,00 Tl.

     11.10.2017 TARİHİNDE KİRAYA VERİLECEK GÖKÇEHÜYÜK MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR

MEVKİİ

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

DEKAR M2 FİYATI

MUHAMMEN BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNATI

Yazı

1702

21.500,00 m2

Tarla

40,00 TL

2.580,00 TL

80,00 Tl.

Yazı

1631

8.666,00 m2

Tarla

40,00 TL

1.040,00 TL

35,00Tl.

Taşpınar

1170

925,00 m2

Tarla

40,00 TL

111,00 TL

5,00 Tl.

Yazı

1687

13.533,00 m2

Tarla

40,00 TL

1.624,00 TL

50,00 Tl.

Köy arası

3548

2.050,00 m2

Bahçe

40,00 TL

246,00 TL

10,00 Tl.

Köy arası

3557

3.383,00 m2

Tarla

40,00 TL

406,00 TL

15,00 Tl.

Aşağıbahçeler

3156

2.048,00 m2

Bahçe

40,00 TL

246,00 TL

10,00 Tl.

Derin arık

1212

4.550,00 m2

Tarla

40,00 TL

546,00 TL

20,00 Tl.

Yerbel

1346

3.300,00 m2

Tarla

40,00 TL

396,00 TL

15,00 Tl.

Yazı

1617

 9.733,00 m2

Tarla

40,00 TL

1.168,00 TL

40,00 Tl.

Yazı

1681

2.400,00 m2

Tarla

40,00 TL

288,00 TL

10,00 Tl.

Yazı

1678

3.033,00 m2

Tarla

40,00 TL

364,00 TL

15,00 Tl.

Ören

333

 2.475,00 m2

Tarla

40,00 TL

297,00 TL

10,00 Tl.

Ören

419

22.200,00 m2

Tarla

40,00 TL

2.664,00 TL

80,00 Tl.

  11.10.2017 TARİHİNDE KİRAYA VERİLECEK BOSTANDERE MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR

MEVKİİ

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

DEKAR M2 FİYATI

MUHAMMEN BEDEL(TL) 

GEÇİCİ TEMİNATI

Çaldırman

2274

 4.750,00 m2

Tarla

80,00 TL

1.140,00 TL

35,00 Tl.

Kabuloğlu

2526

  1.100,00 m2

Tarla

50,00 TL

165,00 TL

5,00 Tl.

Gavuryazısı

1257

  2.272,00 m2

Tarla

80,00 TL

546,00 TL

20,00 Tl.

Taşlıçalı

1926

  1.800,00 m2

Tarla

80,00 TL

432,00 TL

15,00 Tl.

Gavuryazısı

1291

  2.300,00 m2

Tarla

50,00 TL

345,00 TL

15,00 Tl.

Beşbayamlar

3305

 4.766,00 m2

Tarla

80,00 TL

1.144,00 TL

35,00 Tl.

Gavuryazısı

1142

   22.300,00 m2

Tarla

50,00 TL

3.345,00 TL

105,00 Tl.

Taşköprü

3834

 2.108,00 m2

Tarla

80,00 TL

506,00 TL

20,00 Tl.

  11.10.2017 TARİHİNDE KİRAYA VERİLECEK TAŞAĞIL MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR

MEVKİİ

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

DEKAR M2 FİYATI

MUHAMMEN BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNATI

Köyiçi

2359

 1.785,00 m2

Tarla

100,00 TL

536,00 TL

20,00 Tl.

Köyiçi

2349

  2.000,00 m2

Tarla

100,00 TL

600,00 TL

20,00 Tl.

Köyiçi

2352

  5.920,00 m2

Tarla

100,00 TL

592,00 TL

20,00 Tl.

 

122/1

  1.400,00 m2

Tarla

100,00 TL

420,00 TL

15,00 Tl.

 

122/2

  1.400,00 m2

Tarla

100,00 TL

420,00 TL

15,00 Tl.

 

122/3

 1.400,00 m2

Tarla

100,00 TL

420,00 TL

15,00 Tl.

 

122/4

   1.400,00 m2

Tarla

100,00 TL

420,00 TL

15,00 Tl.

 

135/2

 25.905,00 m2

Tarla

100,00 TL

7.772,00 TL

235,00 Tl.

 

135/3

 60.856,00 m2

Tarla

100,00 TL

18.257,00 TL

550,00 Tl.

     11.10.2017 TARİHİNDE KİRAYA VERİLECEK KARACAÖREN MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR

MEVKİİ

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

DEKAR M2 FİYATI

MUHAMMEN BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNATI

Çöğendere

116/175

3.203,53 m2

 Tarla

15,00 TL

145,00 TL

5,00 Tl.

Karaman Çayırı

135/4

579,48 m2

 Tarla

15,00 TL

27,00 TL

1,00 Tl.

Bucakyaka

116/352

2.996,75 m2

 Tarla

75,00 TL

675,00 TL

25,00 Tl.

Ulupara

130/170

4.341,88 m2

 Tarla

25,00 TL

326,00 TL

10,00 Tl.

Ada

131/89

1.906,00 m2

 Tarla

20,00 TL

115,00 TL

5,00 Tl.

Ulupara

130/18

 2.485,00  m2

 Tarla

20,00 TL

150,00 TL

5,00 Tl.

Ulupara

130/64

3.477,04 m2

 Tarla

20,00 TL

209,00 TL

10,00 Tl.

Ulupara

130/84

1.688,85 m2

 Tarla

20,00 TL

102,00 TL

5,00 Tl.

Ulupara

130/85

  2.185,57 m2

 Tarla

20,00 TL

132,00 TL

5,00 Tl.

Ada

131/108

1.625,00 m2

 Tarla

20,00 TL

98,00 TL

5,00 Tl.

Ada

131/54

4.691,00 m2

 Tarla

30,00 TL

423,00 TL

15,00 Tl.

Akyer

103/48

2.086,72 m2

 Tarla

30,00 TL

188,00 TL

6,00 Tl.

Akyer

103/8

4.295,84 m2

 Tarla

30,00 TL

387,00 TL

15,00 Tl.

Akyer

103/92

3.623,60 m2

 Tarla

30,00 TL

327,00 TL

10,00 Tl.

Kemerönü

125/86

1.168,57 m2

 Tarla

25,00 TL

88,00 TL

5,00 Tl.

Bayır Çayır

126/7

1.233,32 m2

 Tarla

25,00 TL

93,00 TL

5,00 Tl.

Taşköprü

128/40

903,83 m2

 Tarla

25,00 TL

68,00 TL

5,00 Tl.

Ulupara

130/14

1.225,96 m2

 Tarla

25,00 TL

92,00 TL

5,00 Tl.

Ulupara

130/148

1.043,06 m2

 Tarla

25,00 TL

79,00 TL

5,00 Tl.

Hanönü

106/15

511,34 m2

 Tarla

25,00 TL

39,00 TL

2,00 Tl.

Hanönü

106/32

673,98 m2

 Tarla

25,00 TL

51,00 TL

2,00 Tl.

Hanönü

106/34

484,33 m2

 Tarla

25,00 TL

37,00 TL

2,00 Tl.

     11.10.2017 TARİHİNDE KİRAYA VERİLECEK YENİCE MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR

MEVKİİ

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

DEKAR M2 FİYATI

MUHAMMEN BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNATI

Abusubutyeri

1400

30.550,00 m2

 Tarla

50,00 TL

4.583,00 TL

140,00 Tl.

    

11.10.2017 TARİHİNDE KİRAYA VERİLECEK YAYLACIK MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR

MEVKİİ

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

DEKAR M2 FİYATI

MUHAMMEN BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNATI

Eğribayır

101/26

520,50 m2

 Tarla

30,00 TL

47,00 TL

2,00 Tl.

Soğuk Oluk

126/38

 811,03  m2

 Tarla

30,00 TL

73,00 TL

3,00 Tl.

Soğuk Oluk

126/22

 1.302,51  m2

 Tarla

30,00 TL

118,00 TL

5,00 Tl.

Kızılcıkdibi

124/56

 1.457,25  m2

 Tarla

30,00 TL

132,00 TL

5,00 Tl.

Gövendibi

123/4

 4.794,00  m2

 Tarla

30,00 TL

432,00 TL

15,00 Tl.

Kum

122/15

 1.583,08  m2

 Tarla

30,00 TL

143,00 TL

5,00 Tl.

Kum

121/2

 597,40  m2

 Tarla

30,00 TL

54,00 TL

2,00 Tl.

Kavakdibi

120/45

 2.191,92  m2

 Tarla

30,00 TL

198,00 TL

6,00 Tl.

Kavakdibi

120/4

984,25  m2

 Tarla

30,00 TL

89,00 TL

3,00 Tl.

Kavakdibi

120/37

1.545,20  m2

 Tarla

30,00 TL

140,00 TL

5,00 Tl.

Kavakdibi

120/28

2.165,67  m2

 Tarla

30,00 TL

195,00 TL

6,00 Tl.

Kucakçayırı

138/38

1.986,94  m2

 Tarla

30,00 TL

179,00 TL

6,00 Tl.

Kucakçayırı

138/36

1.048,62 m2

 Tarla

30,00 TL

95,00 TL

3,00 Tl.

Kucakçayırı

137/55

 1.217,91 m2

 Tarla

30,00 TL

110,00 TL

4,00 Tl.

Kucakçayırı

137/1

534,50 m2

 Tarla

30,00 TL

49,00 TL

2,00 Tl.

Kucakçayırı

133/24

 1.391,40 m2

 Tarla

30,00 TL

126,00 TL

4,00 Tl.

Kucakçayırı

133/18

 1.204,53 m2

 Tarla

30,00 TL

109,00 TL

5,00 Tl.

Alıçarası

111/41

 313,73 m2

 Tarla

30,00 TL

29,00 TL

1,00 Tl.

Yılanyeri

109/7

 579,98 m2

 Tarla

30,00 TL

53,00 TL

2,00 Tl.

Yılanyeri

108/11

 7.147,97 m2

 Tarla

30,00 TL

644,00 TL

20,00 Tl.

Portağaç

119/52

 488,20 m2

 Tarla

30,00 TL

44,00 TL

2,00 Tl.

Alıçarası

115/32

 780,29 m2

 Tarla

30,00 TL

71,00 TL

3,00 Tl.

Alıçarası

115/23

 897,61 m2

 Tarla

30,00 TL

81,00 TL

3,00 Tl.

Alıçarası

115/1

 6.109,93 m2

 Tarla

30,00 TL

550,00 TL

20,00 Tl.

Alıçarası

113/64

507,50 m2

 Tarla

30,00 TL

46,00 TL

2,00 Tl.

Uşağın Mezarı

151/3

573,88  m2

 Tarla

30,00 TL

52,00 TL

2,00 Tl.

Uşağın Mezarı

151/2

962,95  m2

 Tarla

30,00 TL

87,00 TL

3,00 Tl.

Hamurkesen

129/18

1.166,78  m2

 Tarla

30,00 TL

106,00 TL

5,00 Tl.

Soğuk Oluk

126/71

648,43  m2

 Tarla

30,00 TL

59,00 TL

2,00 Tl.

Soğuk Oluk

126/55

367,37  m2

 Tarla

30,00 TL

34,00 TL

2,00 Tl.

Olcak Düzü

192/45

 4.812,75 m2

 Tarla

30,00 TL

434,00 TL

15,00 Tl.

Olcak Düzü

191/15

 3.004,85 m2

 Tarla

30,00 TL

271,00 TL

10,00 Tl.

Olcak Düzü

190/6

 1.407,27 m2

 Tarla

30,00 TL

127,00 TL

5,00 Tl.

Olcak Düzü

183/17

 3.737,54 m2

 Tarla

30,00 TL

337,00 TL

15,00 Tl.

Olcak Düzü

182/99

 5.527,39 m2

 Tarla

30,00 TL

498,00 TL

15,00 Tl.

Olcak Düzü

180/81

 3.853,62 m2

 Tarla

30,00 TL

347,00 TL

15,00 Tl.

Çilveli

102/5

 609,55 m2

 Tarla

30,00 TL

55,00 TL

2,00 Tl.

Çilveli

103/1

1.064,96 m2

 Tarla

30,00 TL

96,00 TL

3,00 Tl.

Çilveli

104/8

 625,56 m2

 Tarla

30,00 TL

57,00 TL

2,00 Tl.

Oluküstü

106/37

 5.640,40 m2

 Tarla

30,00 TL

508,00 TL

20,00 Tl.

Oluküstü

106/63

 4.025,37 m2

 Tarla

30,00 TL

363,00 TL

15,00 Tl.

Oluküstü

106/9

 306,92 m2

 Tarla

30,00 TL

28,00 TL

1,00 Tl.

Uşağın Mezarı

151/1

 572,04m2

 Tarla

30,00 TL

52,00 TL

2,00 Tl.

11.10.2017 TARİHİNDE KİRAYA VERİLECEK GEVREKLİ MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR

MEVKİİ

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

DEKAR M2 FİYATI

MUHAMMEN BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNATI

Yaprak Yolu

3614

 1.960,00 m2

Tarla

75,00 TL

441,00 TL

15,00 Tl.

Yaprak Yolu

3615

 1.950,00 m2

Tarla

75,00 TL

439,00 TL

15,00 Tl.

Yaprak Yolu

3617

 1.670,00 m2

Tarla

75,00 TL

376,00 TL

15,00 Tl.

Yaprak Yolu

3618

 1.340,00 m2

Tarla

75,00 TL

302,00 TL

10,00 Tl.

Yaprak Yolu

3619

 1.610,00 m2

Tarla

75,00 TL

363,00 TL

15,00 Tl.

Yaprak Yolu

3620

 1.340,00 m2

Tarla

75,00 TL

302,00 TL

10,00 Tl.

Yaprak Yolu

3621

 1.870,00 m2

Tarla

75,00 TL

421,00 TL

15,00 Tl.

Kum Yazısı

7279

 4.080,00 m2

Tarla

75,00 TL

918,00 TL

30,00 Tl.

Eski homayolu

304/11

12.974,00 m2

Tarla

75,00 TL

2.920,00 TL

90,00 Tl.

Köyiçi

Park

4.044,00 m2

Tarla

75,00 TL

910,00 TL

30,00 Tl.

Yavşu

368/4

5.477,00 m2

Tarla

75,00 TL

1.233,00 TL

40,00Tl.

369/4

Köyiçi

Park2

5.065,00 m2

 Tarla

75,00 TL

1.140,00 TL

35,00Tl.

Park3

Köyiçi

Park3

1.600,00 m2

Tarla

75,00 TL

360,00 TL

15,00 Tl.

Kule Cami arka

1171

2.610,00 m2

Tarla

75,00 TL

588,00 TL

20,00 Tl.

Tilki ini

294/4

7.327,00 m2

Tarla

75,00 TL

1.649,00 TL

50,00 Tl.

Eski homa yolu

288/1

6.239,00 m2

Tarla

75,00 TL

1.404,00 TL

45,00 Tl.

Top sahası

306/3

26.471,00 m2

Tarla

75,00 TL

5.956,00 TL

200,00 Tl.

Hürü Kuyusu

262/1

2.679,00 m2

Tarla

75,00 TL

603,00 TL

20,00 Tl.

Köyiçi

16662

4.201,00 m2

Tarla

75,00 TL

946,00 TL

30,00 Tl.

Köyiçi

16664

4.981,00 m2

Tarla

75,00 TL

1.121,00 TL

35,00 Tl.

Top Kavak

240/2

3.974,00 m2

Tarla

75,00 TL

895,00 TL

30,00 Tl.

Sorkunlu Bükü

6/82

19.133,000 m2

Tarla

75,00 TL

4.305,00 TL

130,00 Tl.

Sorkunlu Bükü

15290

15.345,00 m2

Tarla

75,00 TL

3.453,00 TL

105,00 Tl.

Aşağı Bozlar

239/20

7.131,43 m2

Tarla

75,00 TL

1.605,00 TL

50,00 Tl.

                11.10.2017 TARİHİNDE KİRAYA VERİLECEK DİKİLİTAŞ MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR

MEVKİİ

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

DEKAR M2 FİYATI

MUHAMMEN BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNATI

Denova

1512

2.829,20 m2

 Tarla

55,00 TL

467,00 TL

15,00 Tl.

Denova

1612

363,88 m2

 Tarla

55,00 TL

61,00 TL

2,00 Tl.

Denova

1624

3.285,53 m2

 Tarla

55,00 TL

543,00 TL

20,00 Tl.

Denova

1937

269,52 m2

 Tarla

55,00 TL

45,00 TL

2,00 Tl.

Denova

2129

  3.389,95 m2

 Tarla

55,00 TL

560,00 TL

20,00 Tl.

Denova

2132

2.445,21  m2

 Tarla

55,00 TL

404,00 TL

15,00 Tl.

Kapıönü

542

572,00  m2

 Tarla

55,00 TL

95,00 TL

3,00 Tl.

Dolayı

497

606,00  m2

 Tarla

55,00 TL

100,00 TL

3,00 Tl.

Dolayı

242

668,00  m2

 Tarla

55,00 TL

111,00 TL

5,00 Tl.

11.10.2017 TARİHİNDE KİRAYA VERİLECEK IRMAKLI MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLA

MEVKİİ

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

DEKAR M2 FİYATI

MUHAMMEN BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNATI

Kırlar

1219

 4.875,00 m2

 Tarla

85,00 TL

1.244,00 TL

40,00 Tl.

Kırlar

1764

 1.916,00 m2

 Tarla

85,00 TL

489,00 TL

15,00 Tl.

Kumyazısı

669

19.140,00 m2

 Tarla

85,00 TL

4.881,00 TL

150,00 Tl.

Kumyazısı

517

1.550,00 m2

 Tarla

85,00 TL

396,00 TL

15,00 Tl.

Karacayer

880

17.630,00 m2

 Tarla

85,00 TL

4.496,00 TL

135,00 Tl.

Halkalı

1024

12.100,00 m2

 Tarla

85,00 TL

3.086,00 TL

95,00 Tl.

     11.10.2017 TARİHİNDE KİRAYA VERİLECEK KARABULAK MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR

MEVKİİ

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

DEKAR M2 FİYATI

MUHAMMEN BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNATI

Gedikyar

471

17.600,00  m2

 Tarla

300,00 TL

15.840,00 TL

480,00 Tl.

Gedikyar

1214

4.940,78  m2

 Tarla

300,00 TL

4.447,00 TL

135,00 Tl.

Adapınarı

543

 2.424,00  m2

 Tarla

300,00 TL

2.182,00 TL

70,00 Tl.

Adapınarı

663

 14.250,00  m2

 Tarla

300,00 TL

12.826,00 TL

385,00 Tl.

Adapınarı

1143

19.189,48  m2

 Tarla

300,00 TL

17.271,00 TL

520,00 Tl.

Adapınarı

1145

 3.701,79  m2

 Tarla

300,00 TL

3.332,00 TL

100,00 Tl.

11.10.2017 TARİHİNDE KİRAYA VERİLECEK BÜKÇE MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR

MEVKİİ

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

DEKAR M2 FİYATI

MUHAMMEN BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNATI

Şimaller

832

5.840,00 m2

 Tarla

30,00 TL

526,00 TL

20,00  Tl.

Örenburnu

839

 6.440,00 m2

 Tarla

30,00 TL

580,00 TL

20,00 Tl.

Dibekdere

318

     4.725,00 m2

 Tarla

30,00 TL

426,00 TL

15,00 Tl.

Nohutluk

847

12.960,00 m2

 Tarla

30,00 TL

1.167,00 TL

40,00 Tl.

Kaynarca

339

2.960,00 m2

 Tarla

30,00 TL

267,00 TL

10,00 Tl.

11.10.2017 TARİHİNDE KİRAYA VERİLECEK ÇAVUŞ MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR

MEVKİİ

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

DEKAR M2 FİYATI

MUHAMMEN BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNATI

Karatoprak

2450

3.670,00 m2

 Tarla

35,00 TL

386,00 TL

15,00 Tl.

Arık altı

3783

 2.350,00 m2

 Tarla

35,00 TL

247,00 TL

10,00 Tl.

Arık altı

3815

     3.625,00 m2

 Tarla

35,00 TL

381,00 TL

15,00 Tl.

Kızılcakır

666

4.548,00 m2

 Tarla

35,00 TL

478,00 TL

15,00 Tl.

Arık altı

3769

2.175,00 m2

 Tarla

35,00 TL

229,00 TL

10,00 Tl.

Tol mh.den Mustafa Karakuş eşi Sırma Karakuş vefat etmiştir. Cenazesi öğleyin Tol Camii’nde kıınacaktır.

Yaş.65

Dünürü: Ahmet DOĞAN 05467109720

Taşağıl mh.den Mehmet oğlu Yusuf Koçak vefat etmiştir. Cenazesi ikindi Taşağıl Camii’nde kılınacaktır.

Yaşı:47

Yeğeni. Mehmet KOÇAK 05352952713

Ketenli mh.den Hasan oğlu Ahmet Ballı vefat etmiştir. Cenazesi öğleyin Ketenli Camii’nde kılınacaktır.

Yaş.86

Oğlu Yasin Ballı. 05384004384 

Sayfa 7 / 92