Admin1

Eposta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Admin1

Stat Mh.den Sorkun’lu san. esnafı Ahmet Dikici vefat etmiştir. Cenazesi öğleyin S.harun caminde kılınacaktır.

Yaş.54

Oğlu Serdar Dikici 05353730942

Akseki Değirmenlik mh.den Abdullah oğlu Mehmet Özkan vefat etmiştir. Cenazesi ikindi S.harun Caminde kılınacaktır.

Yaşı.100

Oğlu. Selami Özkan 05325045398

Çatmakaya mh.den Hüseyin oğlu Ece Mehmet Doğan vefat etmiştir. Cenazesi öğleyin Çatmakaya mh.de kılınacaktır.

Yaş.75

Yakını Muzaffer Sak: 05379313500

webbsn 1Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebeti ile ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile yemekte bir araya geldi.

Adile Baysal Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen programa Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir, Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam, Belediye Meclis Üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Başkan Tutal’ın her yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde Seydişehir’de görev yapan basın mensuplarının onuruna yemek verdiğini kaydeden Cemiyet Başkanı Saylam Başkan Tutal’a teşekkür etti.

Demokrasilerin en önemli unsurunun özgür gazetecilik olduğunu kaydeden Saylam;” Hem ülke yönetiminde, hem de ilçe yönetiminde gazeteciliğin mutlaka önemli bir yeri vardır. Gazeteciliğin olmadığı bir ülkede demokrasiden bahsedilemez. Bir ilçenin ekonomisinin büyüklüğü o ilçenin medyasının büyüklüğüyle eşdeğerdir. Seydişehir’in büyümesi için de son yıllarda büyük atılımlar gerçekleşti. Biz de bu konuda üzerimize düşen neyse yapmak istiyoruz. Bu büyümenin hem medya, hem de gelişim ve dönüşüm açısından daha yüksek seviyede olmasını arzu ediyoruz. Daha kolay bir çalışma ortamında mesleklerini icra etmeleri dileğiyle, tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum.” dedi.

Seydişehir’in kendisinde önemli bir yeri olduğunu, kaydeden Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir;” Seydişehir gazete sayımızla birlikte ilk yerel televizyon kurulan ilçelerden bir tanesi. Ayrıca siyasi görüşleri farklı olsa da Seydişehirli arkadaşlarım, Seydişehir’i ilgilendiren, ülkeyi ilgilendiren konularda hep birlik içinde hareket ediyor.Son zamanlarda uluslararası arenada Türkiye en çok gazetecinin tutuklu olduğu ülke olarak gösteriliyor. Ancak bu tutukluları ayırmak gerekiyor. Vatanın birliğini ve bütünlüğünü tehdit eden terör örgütlerine destek veren her kim olursa olsun arkasında durmayız.”dedi.

Objektif ve adil haber çıkartma noktasında gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu belirten Başkan Tutal:“emekçilik zor iş, çalışmak zor iş ancak gazetecilik gerçekten daha da zor. Bu zor işi başarabilen gazetecilerimizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Seydişehir kültürüyle, eğitim seviyesiyle,sosyal yapısı, basın kalitesiyle öne çıkan ve farklılığı olan bir ilçe. Bundan dolayı ilçemizle gurur duyuyoruz. Hayırda yarışmak vardır. Güzel olan şeylerde ilçemize kazanımlar sağlayacak her şeyle yarışmaya hazırız, yarışıyoruz da elhamdülillah. Ben gazetecilerimize teşekkür ediyorum. Gazeteciler bizim gözümüz kulağımız gibidir. Bizlerin göremediği , duymadığı konuları bizlere iletme adına basın yayın organlarını görüyoruz. Yapıcı olan eleştirileri alıyoruz, değerlendiriyor, hasbihal ediyoruz. Sizlerin görüş ve düşünceleri bizim için bir rehberdir. Yapılması gereken ve müdahale gereken konuları değerlendiriyoruz. Yapıcı eleştiriler öneriler ve tavsiyeleri önemsiyoruz. Ben bu bağlamda ilçemizde ki gazetecilere teşekkür ediyor ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Başkan Tutal programda basın mensuplarına ilçeye yapmış olduğu yatırımlar , çalışmalar ve yapmayı hedeflediği projeler hakkında bir sunum gerçekleştirirken ,basın mensupları ile birlikte sohbet ederek Seydişehir’in sorunları ve yapılması gerekenler hakkında fikir alış verişinde bulundu.

MADENİ YAĞ VE ANTİFRİZ SATIN ALINACAKTIR

SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Madeni Yağ ve Antifriz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/707630

1-İdarenin

a) Adresi

:

HACISEYITALI MH 233 SK 3 42370 seydişehir SEYDİŞEHİR/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3325823428 - 3325822211

c) Elektronik Posta Adresi

:

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Muhtelif türlerde 12 kalem madeni yağ ve antifriz alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Makine Parkı Amirliği Merkez Ambarı

c) Teslim tarihi

:

Yükleniciye mal teslimine başlanabilmesi için ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecek olup, sözleşmenin imzalandığı günü takip eden günden itibaren teslim süresinin başladığı kabul edilecektir. 3 (Üç) Ay içerisinde malların tamamı teslim edilmiş olacak, teslimatlar tek partide veya partiler halinde yapılabilir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Seydişehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

24.01.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif zarfında ihale konusu ürünlere ait ürün yelpazesi ve yine  ürünlerin teknik özelliklerini tanıtan Türkçe kataloglarını sunacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Seydişehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Seydişehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bilal MERNEKLİ

                                                                                                                  Belediye Başkanı a.

                                                                                                                 Belediye Başkan Yrd.

Tepecik mh.den Yakup Akdemir vefat etmiştir. Cenazesi ikindi Tepecik Mh.de kılıncaktır.

Yaş.60

Akrabası. Hasan Gültekin 05073793738

Vefat: 27.12.2017

Boyalı Mh.den Cafer eşi Fadim Yüksel vefat etmiştir. Cenazesi öğleyin Boyalı Mh.de kılınacaktır.

Yakını: 05334505622

Yaş.85

SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada/parsel ve adresleri yazılı olan taşınmazlar, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık artırma ihale usulü ile satılacak ve kiraya verilecektir.

2- İhale, 04.01.2018 Perşembe günü saat 10.00’ da başlayıp aşağıda çizelgede yazılı olan gün ve saatlerde Encümen huzurunda, Belediye Meclis Odasında yapılacaktır. İhalenin herhangi bir nedenle yapılmaması halinde ihale Bir hafta sonra aynı yer, gün ve saatte yapılacaktır.

3- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde, mesai saatleri içerisinde satın alınıp görülebilir.

4- Belediyemiz Encümeni (İhale komisyonu) İhaleyi Haddi Layık bulmadığı takdirde yapıp yapmamakta veya bir başka tarihe ertelemekte tamamen serbesttir.

04.01.2018 TARİHİNDE SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

Mahallesi

Ada/Parsel

Cinsi

Alanı (m2)

İmar durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Tutarı

İhale

Saati

Değirmenci

990/1

Arsa

813,00

Ayrık Nizam

3 Kata İmarlı

162.600,00 TL

4.880,00 TL

10,10

Değirmenci

990/4

Arsa

589,00

Ayrık Nizam

3 Kata İmarlı

117.800,00 TL

3.535,00 TL

10,20

Değirmenci

990/9

Arsa

675,00

Ayrık Nizam

3 Kata İmarlı

135.000,00 TL

4.050,00 TL

10,30

Keçikapı

329/2

Daire

1.390,28

3/E BL ZEMİN 2 NOLU BAĞISIZ BL

50.000,00 TL

1.500,00 TL

10,40

Ortakaraören

/9854

Arsa

897,00

Ayrık Nizam

2 Kata İmarlı

26.910,00 TL

810,00 TL

10,50

webDeğirmenci Mh. 990 ada 1 Parsel

webDeğirmenci Mh. 990 ada 4 Parsel

webDeğirmenci Mh. 990 ada 9 Parsel

OrtakaraorenMh 9854Parsel

 


 

 

04.01.2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN AMBALAJ ATIKLARI KİRALAMA İHALESİ

Bölgesi

Cinsi

Yıllık Kira Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Saati

Seydişehir Bölgesi

Ambalaj Atıkları

30.000,00 TL

2.700,00 TL

10,55

04.01.2018 TARİHİNDE GEVREKLİ MAHALLESİNDE KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR

Mahallesi

Adresi

Cinsi

Aylık Kira Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Saati

Gevrekli

Sanayi Sit. C BL. No:1

Dükkân

100,00 TL/Ay

110,00 TL

11,00

Gevrekli

Sanayi Sit. C BL. No:5

Dükkân

100,00 TL/Ay

110,00 TL

11,05

Gevrekli

Sanayi Sit. B BL. No:7

Dükkân

100,00 TL/Ay

110,00 TL

11,10

Gevrekli

Sanayi Sit. A BL. No:6-8-12

Dükkân

230,00 TL/Ay

250,00 TL

11,15

Gevrekli

Sanayi Sit. B BL. No:15

Dükkân

100,00 TL/Ay

110,00 TL

11,20

Gevrekli

Sanayi Sit. B BL. No:19

Dükkân

100,00 TL/Ay

110,00 TL

11,25

Gevrekli

Ömer Karabulut. Cad. No:2/A

Dükkân

115,00 TL/Ay

125,00 TL

11,30

Gevrekli

Ömer Karabulut. Cad. Bakkal

Dükkân

115,00 TL/Ay

125,00 TL

11,35

Gevrekli

Hekim Dede Sokak No:1/1

Lojman

175,00 TL/Ay

190,00 TL

11,40

Gevrekli

Belediye Karşısı No:1-4

Dükkân

220,00 TL/Ay

240,00 TL

11,45

04.01.2018 TARİHİNDE KETENLİ MAHALLESİNDE KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR

Mahallesi

Adresi

Cinsi

Aylık Kira Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Saati

Ketenli

Atatürk Cad.No: 1 kat.1.Daire

Daire

140,00 TL/Ay

155,00 TL

11,50

Ketenli

Atatürk Cad.No: 1 kat.2.Daire

Daire

140,00 TL/Ay

155,00 TL

11,55

Ketenli

Atatürk Cad.No: 2 kat.3.Daire

Daire

140,00 TL/Ay

155,00 TL

12,00

Ketenli

Atatürk Cad.No: 2 kat.4.Daire

Daire

140,00 TL/Ay

155,00 TL

12,05

Ketenli

Atatürk Cad.No: 3 kat.5.Daire

Daire

140,00 TL/Ay

155,00 TL

12,10

Ketenli

Atatürk Cad.No: 3 kat.6.Daire

Daire

140,00 TL/Ay

155,00 TL

12,15

Ketenli

Yeni Sokak No:1/1

Daire

140,00 TL/Ay

155,00 TL

12,20

Ketenli

Yeni Sokak No:1/2

Daire

140,00 TL/Ay

155,00 TL

12,25

 Bilal MERNEKLİ

M.KÖSE/D.H.M.V.                                                                                                                                            Belediye Başkanı a.

 Belediye Bşk. Yrd.

           İlçemiz Uygulama İmar Planının 19J-3B paftasında, Yenicami Mh. 279 ada 177 ve 178 parselleri kapsayan alanda  hazırlanan ve belediye meclisimizin 06.10.2017/148 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2017 gün ve 1143 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 11.12.2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur.

askiyacikanplan17.12.00

 

            İlçemiz Taraşçı Mahallesi (eski 4147 parsel) 290 ada 1 parsel, 292 ada 1 parsel, 293 ada 1 parsel, 304 ada 1 parsel, 305 ada 1 parsel ve 306 ada 1 parselleri ilgilendiren kısımda hazırlattırılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 gün ve 1036 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 29.11.2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur. 29.11.2017

Sayfa 2 / 92