admin1

admin1

Çavuş Mh.den Dursun eşi Rukiye Erdoğan vefat etmiştir. Cenazesi ikindi Çavuş Camiinde kılınacaktır. Yaş. 89

Akraba Fatih Polat 05370407330

Enisşanlıoğlu Lisesi Müdürü Adnan Öztürk Babası Mehmet Öztürk vefat etmiştir. Cenazesi öğleyin Kuran Camiinde kılınacaktır.

Yaş.75

Oğlu Adnan Öztürk 05359686109

PLAKA, SAÇ VE DEMİR MALZEME ALIM İŞİ

SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Plaka, Saç Ve Demir Malzeme Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/70607

1-İdarenin

a) Adresi

:

Hacıseyitali Mh. Mevlana Cd. No: 3 42370 seydişehir SEYDİŞEHİR/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3325823428 - 3325822211

c) Elektronik Posta Adresi

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

         

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

32 Kalem-Profil, Plaka, Saç Ve Demir Malzeme Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Seydişehir Belediyesi Makine Parkı Teslimi Olacaktır

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi İtibariyle İşe Başlanacaktır. İşin Süresi 30 (Otuz) Takvim Günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Seydişehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

04.03.2020 - 10:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Seydişehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:


İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Ortakaraören mh.den Abdullah oğlu Hüseyin Yalçın vefat etmiştir. Cenazesi öğleyin Ortakaraören Caminde kılınacaktır.
Yaş.81
Yeğeni Kemal Yalçın 05388531896

Kesecik Mh.den Abdullaj oğlu Emin Ünver vefat etmiştir. Cenazesi ikindi Kesecik Camiinde kılınacaktır.
Yaş.90
Yeğeni Abdullah Ünver 05322820515

07.02.2020 tarihli ihale duyurusu.

İlan metnini oku/indir

Alaylar 1 MH.den Remzi kızı Ayşe Erdem vefat etmiştir. cenazesi ikindi S.Harun camiinde kilinacaktir.
yas.30
Amcası Hikmet Erdem 05398597455

Page 1 of 153

kaymakamlikmilliegitimkomekhastanekonyabb

İçeriklerde Ara
Arama - Kategoriler
Arama - İletişim
Arama - İçerik
Arama - Haber Kaynağı
Arama - Etiketler
Go to top