AKARYAKIT VE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI

SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT VE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI

alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/417217
1-İdarenin
a)Adresi : HACISEYITALI MH 233 SK 3 42370 seydişehir SEYDİŞEHİR/KONYA
b)Telefon ve faks numarası : 3325823428 - 3325822211
c)Elektronik Posta Adresi : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı : 400.000 LİTRE MOTORİN, 20.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN), 25.000 LİTRE LPG (OTOGAZ) VE 1.000 LİTRE GAZYAĞI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yerleri : İDARENİN YAKIT DEPOLARI VE İŞ MAKİNELERİNİN BULUNDUĞU YERLER OLUP, MOTORİN, KURŞUNSUZ BENZİN VE GAZ YAĞI SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNE PARKI AMİRLİĞİNE, LPG İSE BELEDİYE MAKİNE PARKI AMİRLİĞİNDE LPG DEPOSU BULUNMAMASI NEDENİ İLE YÜKLENİCİNİN KENDİSİNİN VEYA TAAHHÜTTE BULUNDUĞU (NOTER ONAYLI İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN LPG İSTASYONUNDAN) PERAKENDE OLARAK LİTRE BAZINDA ALINACAKTIR.
c)Teslim tarihi : 01.01.2017 İŞE BAŞLAMA TARİHİ İLE TESLİM YERLERİ, İDARENİN YAZILI VEYA SÖZLÜ İHTİYACI DOĞRULTUSUNDA İDARENİN YAKIT DEPOLARI VE İŞ MAKİNELERİNİN BULUNDUĞU YERLER OLUP, MOTORİN, KURŞUNSUZ BENZİN VE GAZ YAĞI SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNE PARKI AMİRLİĞİ, LPG İSE BELEDİYE MAKİNE PARKI AMİRLİĞİNDE LPG DEPOSU BULUNMAMASI NEDENİ İLE YÜKLENİCİNİN KENDİSİNİN VEYA TAAHHÜTTE BULUNDUĞU (NOTER ONAYLI İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN LPG İSTASYONUNDAN) PERAKENDE OLARAK LİTRE BAZINDA ALINACAKTIR.


3- İhalenin

a)Yapılacağı yer : SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b)Tarihi ve saati : 14.11.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1.
Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.
Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3.
İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

A) İSTEKLİ BİR " AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU " İSE ; ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN VERİLMİŞ   TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGEYİ,
B) İSTEKLİ BİR "  AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ " İSE ; TEKLİF SAHİBİNİN BAYİSİ OLDUĞU KURULUŞDAN VERİLMİŞ  " AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU NUN BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR BAYİLİK YAZISI VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİ,
C) İSTEKLİYE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN BAYİLİK YAPMAK ÜZERE VERİLMİŞ  OLAN İSTASYONLU BAYİLİK BELGESİNİ,
D) İSTEKLİNİN İŞ YERİ AÇMA VE İZİN BELGESİNİ,


4.1.2.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5
İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.
İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

    

 

                                                                                                                             Bilal MERNEKLİ

                                                                                     Belediye Başkan Yardımcısı

SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif İhale Usulü ile Kiraya verilecektir.

2. İhale 31.10.2016 Pazartesi günü her bir taşınmaz için karşısında yazılı saatte Seydişehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.

             a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

             b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

             d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,

             e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

             f- 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

                 2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.

g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;

                 1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,

              2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,

                 3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,

4. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi’ne yatırılması gerekmektedir.

5. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Mehmet TUTAL

Belediye Başkanı

31.10.2016 Pazartesi Günü Yapılacak Kiralama Listesi.

S. NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ

SÜRE

YIL

YIL.DEK. KİRASI (TL) MUHAMMEN
BEDEL (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE SAATİ
1 KONYA SEYDİŞEHİR KAVAK         182/5 11.267,00 Tarla 2 50,00 1.126,70 35,00 10:00
2 KONYA SEYDİŞEHİR KAVAK 202/13 4.109,00 Tarla 2 50,00 410,90 15,00 10:02
3 KONYA SEYDİŞEHİR KAVAK 189/8 3.973,00 Tarla 2 50,00 397,30 15,00 10:04
4 KONYA SEYDİŞEHİR KAVAK 3482 41.300,00 Tarla 2 50,00 4.130,00 125,00 10:06
5 KONYA SEYDİŞEHİR KAVAK 3481 15.100,00 Tarla 2 50,00 1.510,00 45,00 10:08
6 KONYA SEYDİŞEHİR KAVAK 3764 17.800,00 Tarla 2 50,00 1.780,00 55,00 10:10
7 KONYA SEYDİŞEHİR KAVAK 3476 15.300,00 Tarla 2 50,00 1.530,00 50,00 10:12
8 KONYA SEYDİŞEHİR KAVAK 206/13 3.645,00 Tarla 2 50,00 364,50 15,00 10:14
9 KONYA SEYDİŞEHİR KAVAK 236/33 32.796,00 Tarla 2 50,00 3.279,60 100,00 10:16
10 KONYA SEYDİŞEHİR KAVAK 205/7 3.884,00 Tarla 2 50,00 388,40 15,00 10:18
11 KONYA SEYDİŞEHİR KAVAK 221/4 1.443,00 Tarla 2 50,00 144,30 10,00 10:20
12 KONYA SEYDİŞEHİR KİSECİK 130/1 10.697,61 Tarla 2 200,00 4.279,04 130,00 10:22
13 KONYA SEYDİŞEHİR KİSECİK 213/4 73.075,03 Tarla 2 200,00 29.230,01 880,00 10:24
14 KONYA SEYDİŞEHİR KİSECİK 161/2 27.315,00 Tarla 2 200,00 10.926,00 330,00 10:26
15 KONYA SEYDİŞEHİR KİSECİK 756 390,00 Tarla 2 200,00 156,00 10,00 10:28
16 KONYA SEYDİŞEHİR KUMLUCA 2108 2.200,00 Tarla 2 200,00 880,00 30,00 10:30
17 KONYA SEYDİŞEHİR KUMLUCA 2097 1.500,00 Tarla 2 200,00 600,00 20,00 10:32
18 KONYA SEYDİŞEHİR KUMLUCA 2914 13.100,00 Tarla 2 200,00 5.240,00 160,00 10:34
19 KONYA SEYDİŞEHİR KUMLUCA 2232 1.980,00 Tarla 2 200,00 792,00 25,00 10:36
20 KONYA SEYDİŞEHİR KUMLUCA 2220 810,00 Tarla 2 200,00 324,00 10,00 10:38
21 KONYA SEYDİŞEHİR KUMLUCA 2857 2.660,00 Tarla 2 200,00 1.064,00 35,00 10:40
22 KONYA SEYDİŞEHİR BOYALI 1066 6.240,00 Tarla 2 50,00 624,00 20,00 10:42
23 KONYA SEYDİŞEHİR BOYALI 3422 4.053,00 Tarla 2 50,00 405,30 15,00 10:44
24 KONYA SEYDİŞEHİR BOYALI 943 1.934,00 Tarla 2 50,00 193,40 10,00 10:46
25 KONYA SEYDİŞEHİR GEVREKLİ 3617 1.670,00 Tarla 2 100,00 334,00 10,00 10:48
26 KONYA SEYDİŞEHİR GEVREKLİ 3618 1.340,00 Tarla 2 100,00 268,00 10,00 10:50
27 KONYA SEYDİŞEHİR GEVREKLİ 3619 1.610,00 Tarla 2 100,00 322,00 10,00 10:52
28 KONYA SEYDİŞEHİR GEVREKLİ 3620 1.340,00 Tarla 2 100,00 268,00 10,00 10:54
29 KONYA SEYDİŞEHİR OĞLAKÇI 125/1 6.617,67 Tarla 2 100,00 1.323,53 40,00 10:56

 

 

 

 

S. NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ

SÜRE

AY

AYLIK KİRASI (TL) MUHAMMEN
BEDEL (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE SAATİ
30 KONYA SEYDİŞEHİR Akçalar Mahallesi Barboros Cad.39 nolu dükkan Dükkan-İşyeri 25 150,00 3.750,00 150,00 10:58
31 KONYA SEYDİŞEHİR Gevrekli Mahallesi Mevlüt Karabulut Sanayi Sitesinde bulunan 2 nolu dükkan Sanayi Dükkanı 25 150,00 3.750,00 150,00 11:00
32 KONYA SEYDİŞEHİR Gevrekli Mahallesi Mevlüt Karabulut Sanayi Sitesinde bulunan 4 nolu dükkan Sanayi Dükkanı 25 150,00 3.750,00 150,00 11:02
33 KONYA SEYDİŞEHİR Gevrekli Mahallesi Mevlüt Karabulut Sanayi Sitesinde bulunan 31 nolu dükkan Sanayi Dükkanı 25 150,00 3.750,00 150,00 11:04
34 KONYA SEYDİŞEHİR Gevrekli Mahallesi Mevlüt Karabulut Sanayi Sitesinde bulunan 32 nolu dükkan Sanayi Dükkanı 25 150,00 3.750,00 150,00 11:06

 

 

 

31.10.2016 Pazartesi Günü Satışı Yapılacak Taşınmazlar Listesi

 

S. NO

İLİ

İLÇESİ MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ ADA/PARSEL ALANI m2 MUHAMMEN
BEDEL(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT(TL)
İHALE SAATİ
1 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar İki Merkez Arsa 655/20 384,68 48.085,00 1.450,00 11:10
2 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar İki Merkez Arsa 513/4,5,6 1.568,00 274.400,00 8.250,00 11:15
3 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar İki Merkez Arsa 513/7,8,9 1.573,00 235.950,00 7.100,00 11:20
4 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar İki Merkez Arsa 513/1,2,3,10,11,12 3.209,00 641.800,00 19.300,00 11:25
5 KONYA SEYDİŞEHİR Ulukapı Merkez Arsa 1423/12 214,19 32.128,50 1.000,00 11:30

ÇÖP KONTEYNIRLARI VE YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

     ÇÖP KONTEYNIRLARI VE YEDEK PARÇALARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/306754
1-İdarenin
a) Adresi : HACISEYITALI MH 233 SK 3 42370 seydişehir SEYDİŞEHİR/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3325823428 - 3325822211
c) Elektronik Posta Adresi : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 240 ADET 770LT. SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ 1000 ADET 160x45 GENİŞ MAŞA 360 DERECE DÖNER TEKER
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Malzemeler Alaylar II Mahallesi Kamil AKKANAT Caddesi; Sebeltaş A.Ş. Hazır Beton Santralının bulunduğu adreste Seydişehir Belediyesi deposuna işin süresi içinde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İHALE KONUSU MALLAR, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA İDARECE VERİLECEK OLAN İŞE BAŞLAMA TALİMATININ TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN 30(OTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TESLİM ALINACAKTIR. ŞARTNAMEDEKİ VASIFLARA UYGUN OLMAYAN MALLAR İADE EDİLECEK VE İSTENİLEN VASIFLARA UYGUN OLARAK TÜM MASRAFLARI TEDARİKÇİYE AİT OLMAK ÜZERE DERHAL DEĞİŞTİRİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 05.09.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

                                                              

                                                                         Mevlüt GÜRAY

                                                                         Belediye Başkan V.

SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

kiralama

1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif İhale Usulü ile Kiraya verilecektir.

2. İhale 22.08.2016 Pazartesi günü her bir taşınmaz için karşısında yazılı saatte Seydişehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.

             a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

             b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

             d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,

             e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

             f- 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

                 2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.

g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;

                 1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,

              2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,

                 3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,

4. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi’ne yatırılması gerekmektedir.

5. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

 

SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

İhale satş ilanı

1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif İhale Usulü ile Kiraya verilecek ve Satılacaktır.

2. İhale 25.07.2016 Pazartesi günü her bir taşınmaz için karşısında yazılı saatte Seydişehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.

             a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

             b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

             d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,

             e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

             f- 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

                 2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.

g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;

                 1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,

              2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,

                 3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,

4. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi’ne yatırılması gerekmektedir.

5. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

 

Mevlüt GÜRAY
Belediye Başkanı a.
Belediye Başkan Yrd.

 

25.07.2016 Pazartesi Günü Yapılacak Kiralama Listesi.

S. NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ

SÜRE

AY

AYLIK KİRASI (TL) MUHAMMEN
BEDEL (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE SAATİ
1 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören Mahallesi 113/7 parsel Baz İst.Yeri Arsa 28 458,50 12.838,00 400,00 10:00
2 KONYA SEYDİŞEHİR Ketenli Mahallesi 659 parsel Baz İst.Yeri Arsa 28 458,50 12.838,00 400,00 10:05
3 KONYA SEYDİŞEHİR Pınarbaşı Mahallesi 330/12 parsel Baz İst.Yeri Arsa 28 2.000,00 56.000,00 1.700,00 10:10

                                                                    

 

 

 

 

25.07.2016 Pazartesi Günü Satışı Yapılacak Taşınmazlar Listesi

S. NO

İLİ

İLÇESİ MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ ADA/PARSEL ALANI m2 MUHAMMEN
BEDEL(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT(TL)
İHALE SAATİ
1 KONYA SEYDİŞEHİR Ulukapı Merkez Arsa 489/1051 1.873,91 702.716,25 21.100,00 10:15
2 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 2 Merkez Arsa 516/19 1.764,39 749.865,75 22.500,00 10:20
3 KONYA SEYDİŞEHİR Oğlakçı Taşra Arsa 102/1 220,56 3.308,40 100,00 10:25
Sayfa 3 / 3